Competència digital docent

La competència digital docent és el conjunt de capacitats, coneixements i actituds que el docent ha de tenir per fer un ús crític, adaptable i creatiu de les tecnologies digitals a l’aula. Els coneixements tècnics són necessaris, però no suficients, ja que aquests s’han de complementar amb els coneixements pedagògics i els d’especialitat.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i les comunitats autònomes van elaborar, durant 2021, un nou marc de referència de la competència digital docent (MRCDD). Aquest marc detalla 22 competències organitzades a sis àrees.

El model de progressió del MRCDD s’estructura en tres etapes, cadascuna de les quals recull dos nivells. La nomenclatura alfanumèrica, presa del Marc comú europeu de referència per a les llengües, permet identificar cada etapa per una lletra (A, B i C) i cadascun dels nivells de desenvolupament per un nombre (1 i 2), on A i 1 determinen l’etapa i el nivell inicial.

A continuació podeu accedir al Marc de Referència de la Competència Digital Docent.