Formacions

El CEP IBSTEAM comença la seva activitat docent el curs 2020-21 amb l’objectiu de millorar la competència digital i la competència STEAM. El Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-24 contempla a la seva línia estratègica 6 · Competència STEAM i competència digital:

És la formació per a la millora de les competències dels àmbits científic, tècnic i digital des de l’actualització pedagògica i didàctica mitjançant metodologies que vinculin l’aprenentatge a les situacions de la vida quotidiana, i amb un tractament globalitzat de les matèries STEAM.

Aquesta línia inclou les temàtiques de formacions següents:

  • Formació per al desenvolupament de la competència digital d’alumnat i professorat dels plans de digitalització dels centres educatius.
  • Formació per a la integració dels recursos digitals en el currículum i el foment dels seus usos didàctics (entorns virtuals, internet, xarxes socials, etc.).
  • Formació per a la integració de les matèries de l’àmbit cientificotècnic i el seu aprenentatge integrat (STEAM).
  • Formació per a l’actualització i millora dels procediments i aprenentatges de caràcter científic i matemàtic.
  • Formació relacionada amb la sostenibilitat mediambiental i la lluita contra el canvi climàtic.