Normativa i documentació

Aquí trobareu la normativa vigent i la documentació de centre.

Normativa

Pla Quadriennal de formació permanent del professorat 2020-2024.

DECRET 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 20 de maig de 2011 de regulació de les indemnitzacions per la intervenció en activitats de formació permanent del professorat no universitari i per l’elaboració de materials de formació.

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 d’agost de 2020 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEP IBSTEAM, al municipi de Palma.

Documents de centre

Pla anual de centre del curs 2023-2024

Memòria del curs 2022-2023

Pla Digital de Centre curs 2023-2024