Pla Digital de Centre

El Marc per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents, conegut per l’acrònim CompDigOrg, té la finalitat de donar suport a les organitzacions educatives per promoure’n la digitalització d’una forma sistemàtica i estratègica.

El Pla Digital de Centre com a estratègia de transformació

Abordar el procés de canvi proposat pel Marc Europeu per a les Organitzacions Digitalment Competents, #DigCompOrg, implica fer-ho seguint un enfocament holístic en l’àmbit estratègic, assenyalant els objectius que tindran sentit als altres nivells de planificació, d’una manera que les accions que s’executin siguin coherents entre si.

 

Dissenyar un Pla Digital de Centre per recollir les idees principals, determinar les prioritats i establir els següents nivells de planificació (programes, projectes i/o accions) que marcaran el pla de treball de l’escola en el seu procés de canvi i millora, és una bona estratègia per millorar la transformació digital d’una escola. La participació dels responsables escolars en el procés de disseny i implementació del Pla Digital de Centre és clau, tant per la visió global que aporta el seu paper (en fase de disseny), com per la capacitat de mobilitzar els recursos de l’organització i generar un lideratge distribuït que permeti canvis basats en principis democràtics (en fase d’implementació).

El Pla Digital de l’Organització ha d’encaixar en el context institucional més ampli que s’inclou en altres documents institucionals, principalment en el Projecte Educatiu de Centre i en el Projecte de Direcció. D’aquesta manera, el Pla Digital de Centre es pot considerar com una mena de pla estratègic, que determina la missió, visió, valors i estratègia de la nostra organització escolar per desenvolupar un procés de canvi digital amb iniciatives a curt i mitjà termini, la viabilitat de les quals haurem d’avaluar segons els nostres objectius i recursos.

Per on començam?

SELFIE ens permetrà fer una diagnosi inicial i, un cop definit i posat en marxa el Pla Digital de Centre, serà l’eina que ens facilitarà l‘avaluació de l’assoliment dels objectius del nostre Pla, així com de l’eficàcia de les accions que hem dissenyat.

 
SELFIE logo

La informació que obtenim gràcies a l’autodiagnòstic realitzat per SELFIE és clau per entendre la situació actual i fins i tot per identificar aspectes de la competència digital organitzativa que abans no havíem observat.

 

“No té sentit iniciar cap procés de millora sense una anàlisi de la situació inicial”

L’informe SELFIE posa de manifest la situació actual de l’escola des de tres visions diferents (equips directius, professorat i alumnes) tant en l’àmbit organitzatiu com en el pedagògic.

La informació obtinguda de l’informe SELFIE ens ajudarà a prendre decisions orientades a l’acció, és a dir, ens permetrà definir els objectius i concretar les actuacions.

Es poden utilitzar altres instruments, com l’anàlisi DAFO o el SHERPA PTK, per reflexionar sobre les dades que ens torna SELFIE.

Tant el treball d’anàlisi de les dades de l’Informe SELFIE com el disseny del Pla d’acció han de ser realitzats per una Comissió Digital formada per alguns membres de l’equip directiu, el responsable de la digitalització de l’escola i altres membres de la comunitat educativa. En la mesura que el treball sigui realment fruit de la col·laboració, el resultat final serà un instrument més realista, viable i acceptable per a tota la comunitat educativa.

Plantilla del Pla Digital de Centre

Un cop analitzada la informació i identificades les àrees de millora, definirem els objectius que volem aconseguir. Aquest objectius han de ser:

El següent pas serà definir les accions necessàries per assolir els objectius.

Identificar l’esforç que requereix cada acció i el benefici o impacte que tindrà en la millora de la competència digital del nostre centre educatiu ens ajudarà a prioritzar unes accions per sobre d’altres i fins i tot descartar-ne algunes.

Les actuacions s’haurien d’agrupar seguint els elements principals i secundaris del #CompDigOrg i atenent les tres dimensions: pedagògica, organitzativa i tecnològica.

Els objectius i actuacions constitueixen el Pla d’Acció del nostre PDC.

El pla ha de contemplar indicadors d’assoliment per a realitzar anualment una avaluació de progressos del Pla Digital de Centre.

Al final del curs o del període pluriennal (en uns terminis raonables perquè les accions dutes a terme realment tinguin un impacte en la nostra organització), una vegada que s’hagin consolidat les actuacions, s’ha de tornar a avaluar globalment la competència digital del centre utilitzant l’eina SELFIE. Aquesta avaluació es realitzarà preferentment al final del curs escolar i donarà peu a la revisió i actualització del Pla Digital de Centre. D’aquesta manera, iniciem un nou cicle d’anàlisi de la situació del centre (comparant-la amb les dades de l’anterior Memòria SELFIE), redisseny del Pla d’Acció i implantació de la versió actualitzada del Pla Digital de Centre.

Aquí podeu fer-vos una còpia del document que hem preparat. Aquest model de plantilla enriquida us servirà per elaborar el vostre Pla Digital de Centre:

Per una altra banda, podeu consultar el nostre SITE d’indicacions i possibles objectius per al vostre Pla Digital de Centre. Hi trobareu taules de resum d’actuacions de les diferents línies estratègiques del PDC.