CEP IBSTEAM

El terme STEAM està format per les inicials en anglès d’una sèrie de disciplines considerades imprescindibles per formar a una persona per la societat actual. Aquestes disciplines són les ciències (Science), la tecnologia (Technology), l’enginyeria (Engineering), les arts (Arts) i les matemàtiques (Maths).

Des de principis de la dècada del 2000 es comença a evidenciar en diversos estudis un descens apreciable en la proporció d’alumnes en l’àmbit de les disciplines STEM. A més, les possibles conseqüències d’aquesta tendència es magnifiquen si es complementen amb anàlisi de futur i de projecció de força laboral, les quals preveuen un augment de les necessitats del mercat per aquests perfils.

L’impuls de les iniciatives STEM s’ha convertit en un dels objectius prioritaris de la planificació educativa de la Unió Europea i de diversos organismes internacionals. Inclús moltes companyies líders en diversos sectors, majorment vinculades a l’àmbit educatiu, han unit esforços amb les administracions públiques per desenvolupar programes o iniciatives de foment de vocacions científiques i tecnològiques entre la joventut.

Un altre element important és l’evidència de que aquest desfasament entre necessitat i vocació en disciplines STEM és molt més evident en el cas de les dones. Això ha motivat el disseny d’iniciatives dirigides exclusivament a fomentar les vocacions cientifico-tecnològiques entre les alumnes de primària i secundària.

Originalment el terme feia referència únicament a les disciplines STEM, sense la part d’art. La incorporació de l’àmbit artístic a les quatre disciplines originals respon a la importància que es dona al pensament creatiu dins el camp de l’enginyeria. D’aquesta forma es conjuguen les habilitats artístiques i creatives amb l’educació STEM posant en valor els aspectes d’innovació i disseny, el desenvolupament de la curiositat, la imaginació i la cerca de solucions diverses a un únic problema.

Tradicionalment ha existit una separació molt marcada entre les disciplines científico tecnològiques, les sociolingüístiques i les artístiques. L’enfocament STEAM aconsegueix rompre aquesta separació per incloure en l’educació aquesta visió transversal de les disciplines.

Quan integram el concepte STEAM dins l’educació es garantitza el desenvolupament del coneixement transversal, de forma que els continguts d’aquestes branques no es treballen de forma aïllada, sino de forma interdisciplinar per garantir un aprenentatge contextualitzat i significatiu.

Imatge: Canva Educació – disseny @gettyimagespro

L’enfocament STEAM abarca, a més de l’ensenyament dels continguts, el desenvolupament de determinades competències i tipus de pensaments relacionats amb aquestes disciplines, com ara els pensaments científic, quantitatiu, visoespacial o computacional.

Comença a ser natural que els docents d’aquestes matèries comencin a plantejar-se l’ús de metodologies didàctiques basades en l’aprenentatge per projectes, així com el tractament dels continguts des de situacions properes a l’alumnat, evitant en la mesura del possible presentacions excessivament acadèmiques o abstractes, que solen contribuir a generar rebuig i desconecten la matèria de la realitat cotidiana.

L’enfocament STEAM inclou en el seu plantejament la idea d’aprendre fent. Com han demostrant diverses investigacions: el que es llegeix es recorda i el que es fa s’aprèn. Aquesta afirmació parteix del fet que per aprendre és necessari comprendre el contingut. Això fa que les tendències STEAM es vegin influenciades pel creixement de la filosofia maker i els moviments DIY (Do It Yourself o fes-ho tu mateix), així com el foment del pensament creatiu i del treball basat en activitats més competencials i productives.

En resum, STEAM és un nou enfocament educatiu que pretén garantir la transversalitat de l’ensenyança per aconseguir una major contextualització i aconseguir un aprenentatge significatiu amb l’objectiu de fomentar les vocacions científico tecnològiques.