IBSTEAM

El programa STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) de les Illes Balears IBSTEAM es coordina des del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

El programa IBSTEAM pretén desenvolupar les competències STEAM proporcionant les eines necessàries per desenvolupar la competència digital ciutadana i estimular les vocacions científiques.Competència digital

Competència digital


STEAM

Antecedents

Diversos organismes nacionals, com la FECYT [1, 2, 3, 4], i internacionals, com la Unió Europea [5] i la OCDE [6], apunten a la necessitat de potenciar les competències científica, tecnològica i digital en la ciutadania per afrontar els reptes del futur. Per altra part, la tendència a la baixa de les matriculacions en estudis relacionats amb les àrees STEAM, molt més pronunciada en el cas de les dones, ens obliga a desenvolupar projectes amb la finalitat de revertir aquesta situació.

Aquestes necessitats duen a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a crear l’Equip d’Impuls de l’Aprenentatge Digital, [BOIB], amb l’objectiu de potenciar la competència digital docent. D’aquest equip sorgeix el programa IBSTEAM amb la finalitat de coordinar totes les actuacions en línia STEAM.


Per altra banda, una vegada analitzats els resultats de l’informe PISA 2018 [7], el projecte també es compromet amb la necessitat de millorar els resultats educatius i en reduir les taxes de fracàs escolar i d’abandonament escolar [8]. Des del convenciment que mitjançant l’impuls de la ciència i la tecnologia avançarem, amb majors possibilitats d’èxit, cap a un model d’èxit, cap a un model d’èxit basat en la combinació d’equitat i qualitat.

Un altre dels objectius del projecte és disminuir la bretxa de gènere en quan a vocacions científiques tecnològiques. A l’apartat sobre Expectatives sobre el futur educatiu i professional de l’informe PISA 2018 s’evidencia una bretxa de gènere en quan a aspiracions futures, “en la mitjana de l’OCDE, el percentatge d’al·lots que esperen desenvolupar la seva activitat laboral en el camp de la ciència i l’enginyeria es casi 8 punts percentuals superior al de les al·lotes. Per contra, és major el percentatge d’al·lotes que pensen que desenvoluparan la seva activitat laboral com a professional de la salut (casi 23 punts percentuals)”.

Amb la finalitat de reduir aquesta bretxa és necessari fomentar la representació d’homes i dones en les mateixes ocupacions. El nombre de dones que elegeixen estudis i professions relacionades amb la ciència i l’enginyeria és molt més baix que el nombre d’homes. I de forma similar es dona la situació inversa en el cas de la branca de les ciències de la salut.


Objectius

 • Impulsar l’aprenentatge digital i l’educació científica tecnològica en l’àmbit educatiu no universitari.
 • Fomentar l’interés per les vocacions científiques tecnològiques.
 • Proporcionar eines als docents que els ajudin en la transformació digital.
 • Crear grups de treball per elaborar materials i recursos digitals.
 • Potenciar el paper de la dona en la ciència i la tecnologia.
 • Garantir l’accés a materials del centres i les famílies amb pocs recursos econòmics.
 • Fomentar l’intercanvi d’experiències de bones pràctiques a través de jornades i activitats formatives.
 • Oferir assessorament als centres en matèria de pensament computacional i identitat digital.

Funcions

 • Desenvolupar i coordinar el Pla de Digitalització dels Centres Educatius.
 • Establir el Marc comú de la competència digital dels centres educatius de les Illes Balears.
 • Coordinar les activitats formatives que s’organitzin des dels centres de professorat i des del Servei de Normalització Lingüística i Formació relacionades amb la competència digital i la competència STEAM.
 • Gestionar l’Aula STEAM i tot el material formatiu que conté.
 • Desenvolupar els programes del Servei de Normalització Lingüística i Formació de l’àrea de competència digital i competència STEAM (ESERO, RobotIB, etc.).
 • Participar en el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de la competència digital i competència STEAM.
 • Donar suport i assessorament pedagògic als centres educatius en competència digital i competència STEAM.
 • Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
 • Gestionar el programa de préstec de dispositius electrònics.
 • Qualsevol altra funció que, en matèria de competència digital i competència STEAM, li encomani el Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Normativa de creació del CEP IBSTEAM

Creació CEP Ibsteam by Ibsteam on Scribd

Normativa creació de l’equip IBSTEAM

BOIB Creació Equip IBSTEAM by Ibsteam on Scribd