IBSTEAM

El programa STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) de les Illes Balears IBSTEAM es coordina des del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

El programa IBSTEAM pretén desenvolupar les competències STEAM proporcionant les eines necessàries per desenvolupar la competència digital ciutadana i estimular les vocacions científiques.

Competència digital

STEAM

Antecedents

Diversos organismes nacionals, com la FECYT [1, 2, 3, 4], i internacionals, com la Unió Europea [5] i la OCDE [6], apunten a la necessitat de potenciar les competències científica, tecnològica i digital en la ciutadania per afrontar els reptes del futur. Per altra part, la tendència a la baixa de les matriculacions en estudis relacionats amb les àrees STEAM, molt més pronunciada en el cas de les dones, ens obliga a desenvolupar projectes amb la finalitat de revertir aquesta situació.

Aquestes necessitats duen a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a crear l’Equip d’Impuls de l’Aprenentatge Digital, [BOIB], amb l’objectiu de potenciar la competència digital docent. D’aquest equip sorgeix el programa IBSTEAM amb la finalitat de coordinar totes les actuacions en línia STEAM.

Per altra banda, una vegada analitzats els resultats de l’informe PISA 2018 [7], el projecte també es compromet amb la necessitat de millorar els resultats educatius i en reduir les taxes de fracàs escolar i d’abandonament escolar [8]. Des del convenciment que mitjançant l’impuls de la ciència i la tecnologia avançarem, amb majors possibilitats d’èxit, cap a un model d’èxit, cap a un model d’èxit basat en la combinació d’equitat i qualitat.

Un altre dels objectius del projecte és disminuir la bretxa de gènere en quan a vocacions científiques tecnològiques. A l’apartat sobre Expectatives sobre el futur educatiu i professional de l’informe PISA 2018 s’evidencia una bretxa de gènere en quan a aspiracions futures, “en la mitjana de l’OCDE, el percentatge d’al·lots que esperen desenvolupar la seva activitat laboral en el camp de la ciència i l’enginyeria es casi 8 punts percentuals superior al de les al·lotes. Per contra, és major el percentatge d’al·lotes que pensen que desenvoluparan la seva activitat laboral com a professional de la salut (casi 23 punts percentuals)”.

Amb la finalitat de reduir aquesta bretxa és necessari fomentar la representació d’homes i dones en les mateixes ocupacions. El nombre de dones que elegeixen estudis i professions relacionades amb la ciència i l’enginyeria és molt més baix que el nombre d’homes. I de forma similar es dona la situació inversa en el cas de la branca de les ciències de la salut.

Objectius

Funcions

Normativa de creació del CEP IBSTEAM

Normativa creació de l'equip IBSTEAM