Preguntes freqüents

 

El PDC (Pla Digital de Centre) és un instrument que afavorirà i impulsarà l’ús dels mitjans digitals tant en els processos d’ensenyament-aprenentatge com en la gestió i comunicació del centre, amb l’objectiu final de contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat. Aquest instrument formarà part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), el projecte de direcció i la Programació General Anual (PGA).

El Pla Digital Educatiu (PDE) és un projecte de transformació digital de l’educació que sorgeix de les polítiques de millora de l’educació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El PDE es vehicula a través de dos programes:

  1. El Programa de Cooperació Territorial (PCT) per a la Digitalització del Sistema Educatiu (#EcoDigEdu).

  2. El Programa de Cooperació Territorial (PCT) per a la Millora de la Competència Digital Educativa (#CompDigEdu).

El Pla de Digitalització i Competències Digitals de l’Ecosistema Educatiu (#EcoDigEdu) se centra en actuacions orientades a la dotació de mitjans digitals en els centres d’ensenyament i la reducció de la bretxa digital de l’alumnat. Aborda la millora de les dotacions digitals de les aules dels centres educatius i proporciona capacitació tècnica als docents.

Les actuacions seran les següents:

Dotació de dispositius portàtils per a la reducció de la bretxa digital d’accés per part de l’alumnat.

Instal·lació i manteniment d’aules digitals interactives en centres educatius.

Capacitació tècnica del professorat en el funcionament de les dotacions que reben els centres educatius.

El Pla per a la Millora de Competència Digital Educativa (#CompDigEdu) estableix dues prioritats: fomentar el desenvolupament d’un ecosistema educatiu digital d’alt rendiment i perfeccionar les competències i capacitats digitals per a la transformació digital.

Les actuacions seran les següents:

Creació d’una xarxa de responsables de #CompDigEdu.

Impuls de la competència digital dels centres educatius: Pla Digital de Centre.

Formació per a la millora de la competència digital docent.

SELFIE és una eina desenvolupada per la Unió Europea, personalitzable i fàcil d’usar, que pretén ajudar els centres educatius a avaluar el punt en què es troben en relació amb l’aprenentatge en l’era digital. Aquí trobaràs una guia

Has d’accedir al web oficial de SELFIE, crear un usuari de centre i seguir les instruccions per a generar enllaços als qüestionaris per a diferents perfils. També comptaràs amb l’acompanyament del teu assessor o assessora PDC de referència.

Sí. En acabar el termini per a emplenar els qüestionaris, la persona coordinadora del PDC en el centre disposarà d’una completa estadística de les respostes de cadascun dels perfils.

 

Sí. La formació. “Transformació digital” s’ha realitzat al llarg del primer trimestre d’aquest any, 2022. A la formació s’han inscrit més de 1200 docents de les Illes Balears. Si no l’heu realitzat posau-vos en contacte amb el vostre assessor/a.

 

BOE del 23 de setembre de 2021: Resolució de 10 de setembre de 2021, de la Secretaria de Estat d’Educació, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació de 21 de juliol de 2021, del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

 

El Pla Digital de Centre s’entén com un instrument que ha d’afavorir i impulsar l’ús dels mitjans digitals tant en els processos d’ensenyament-aprenentatge com en la resta de processos de gestió del centre, amb l’objectiu últim de contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat. Per això, ha de ser un instrument que s’integrarà en el projecte educatiu.

Hem d’entendre el Pla Digital Educatiu com una oportunitat per a rebre suport, orientació i assessorament per a la millora de la competència digital del personal docent i dels centres educatius. Alguna d’aquestes orientacions serviran per crear protocols. Com per exemple atendre adequadament el professorat que s’incorpori al centre durant el curs, així com a alumnat nouvingut i a les seves famílies. Potser, fins i tot, que ja el tingueu fet. Es tractaria, en aquest cas, d’avaluar-lo i millorar-lo, si cal.

Per a l’elaboració, posada en marxa i avaluació d’aquest pla, el centre comptarà amb l’ajuda del equip humà del CEP IBSTEAM a través de les assessories del Pla Digital de Centre, les funcions són informar, orientar, acompanyar i formar durant tot aquest procés. Amb la transformació digital, el centre assolirà una notable millora organitzativa i pedagògica. Cada centre de les Illes Balears té assignat un assessor o assessora que acompanyarà el centre en tot aquest procés. Si no sabeu qui és contactau amb ibsteam@ibsteam.cat

 

 

Cada centre constituirà el seu propi equip impulsor, format per un representant de l’equip directiu, la persona responsable del #CompDigEdu al centre i la persona responsable de les TIC.

El responsable del #CompDigEdu en el centre coordinarà les accions que es duguen a terme en l’elaboració i/o revisió del Pla Digital del centre.

L’equip impulsor, al llarg de tot el procés, tindrà el suport i la col·laboració de l’assessoria PDC assignada al centre.

Sí, si el centre ja disposa d’un pla TIC, es veurà reflectit en el diagnòstic del centre. El PDC parteix d’una anàlisi prèvia de la situació de les TIC en el centre, realitzat amb l’ajuda de l’eina SELFIE, i proposta d’ accions que:

  • Milloraran la competència digital de l’alumnat i del professorat, així com la digitalització dels centres educatius.

  • Promouran la creació de recursos educatius oberts (REO) en format digital.

  • Impulsaran les metodologies actives i competències digitals avançades.

 

El PDC fomentarà la comunicació del centre tant internament, amb la regulació de les normes de gestió i ús de les tecnologies, com amb l’entorn social, ja que afavorirà la relació entre el professorat i la resta de la comunitat educativa.

El PDC contribuirà al fet que el centre sigui més competent i estigui més preparat per enfrontar els reptes actuals i del futur, la qual cosa comportarà una millora pedagògica.