Com l’avaluam?

El pla ha de contemplar indicadors d’assoliment per a realitzar anualment una avaluació de progressos del Pla Digital de Centre.

Al final del curs o del període pluriennal, una vegada que s’hagin consolidat les actuacions, s’ha de tornar a avaluar globalment la competència digital del centre utilitzant l’eina SELFIE. Aquesta avaluació es realitzarà preferentment al final del curs escolar, amb una cadència almenys biennal i donarà peu a la revisió i actualització del Pla Digital de Centre.