Anàlisis de la situació del centre

La informació que obtenim gràcies a l’autodiagnòstic realitzat per SELFIE és clau per entendre la situació actual i fins i tot per identificar aspectes de la competència digital organitzativa que abans no havíem observat.

 

“No té sentit iniciar cap procés de millora sense una anàlisi de la situació inicial”

 

L’informe SELFIE posa de manifest la situació actual de l’escola des de tres visions diferents (equips directius, professorat i alumnes) tant en l’àmbit organitzatiu com en el pedagògic.

La informació obtinguda de l’informe SELFIE ens ajudarà a prendre decisions orientades a l’acció, és a dir, ens permetrà definir els objectius i concretar el pla d’actuació.

Es poden utilitzar altres instruments, com l’anàlisi DAFO o el SHERPA PTK, per reflexionar sobre les dades que ens torna SELFIE.

Tant el treball d’anàlisi de les dades de l’Informe SELFIE com el disseny del Pla d’acció han de ser realitzats per una Comissió TIC formada per alguns membres de l’equip directiu, el responsable de la digitalització de l’escola i altres membres de la comunitat educativa. En la mesura que el treball sigui realment fruit de la col·laboració, el resultat final serà un instrument més realista, viable i acceptable per a tota la comunitat educativa.