Actuacions

El següent pas serà definir les accions necessàries per assolir els objectius.

Identificar l’esforç que requereix cada acció i el benefici o impacte que tindrà en la millora de la competència digital del nostre centre educatiu ens ajudarà a prioritzar unes accions per sobre d’altres i fins i tot descartar-ne algunes.

Les actuacions s’haurien d’agrupar seguint els elements principals i secundaris del #CompDigOrg i atenent les tres dimensions: pedagògica, organitzativa i tecnològica. Podem organitzar les accions en línies estratègiques: