Què volem?

El Pla Digital de Centre com a estratègia de transformació

Abordar el procés de canvi proposat pel Marc Europeu per a les Organitzacions Digitalment Competents, #DigCompOrg, implica fer-ho seguint un enfocament holístic en l’àmbit estratègic, assenyalant els objectius que tindran sentit als altres nivells de planificació, d’una manera que les accions que s’executin siguin coherents entre si.

 

Dissenyar un Pla Digital de Centre per recollir les idees principals, determinar les prioritats i establir els següents nivells de planificació (programes, projectes i/o accions) que marcaran el pla de treball de l’escola en el seu procés de canvi i millora, és una bona estratègia per millorar la transformació digital d’una escola. La participació dels responsables escolars en el procés de disseny i implementació del Pla Digital de Centre és clau, tant per la visió global que aporta el seu paper (en fase de disseny), com per la capacitat de mobilitzar els recursos de l’organització i generar un lideratge distribuït que permeti canvis basats en principis democràtics (en fase d’implementació).

El Pla Digital de l’Organització ha d’encaixar en el context institucional més ampli que s’inclou en altres documents institucionals, principalment en el Projecte Educatiu de Centre i en el Projecte de Direcció. D’aquesta manera, el Pla Digital de Centre es pot considerar com una mena de pla estratègic, que determina la missió, visió, valors i estratègia de la nostra organització escolar per desenvolupar un procés de canvi digital amb iniciatives a curt i mitjà termini, la viabilitat de les quals haurem d’avaluar segons els nostres objectius i recursos.