La competència digital docent a la primera infància

Obrim esdeveniments de formació de 27 h que acrediten les àrees 1,3 i 6 amb un nivell A2.

La formació és de modalitat mixta que combina sessions presencials a Palma (seu del CEP de Palma, Alaior (seu del CEP IBSTEAM i Puig d’en Valls (CEIP s’Olivera) amb sessions per videoconferència. A més a més la formació comptarà amb un entorn virtual d’aprenentatge on es podran consultar els materials i dur a terme les tasques encomanades.

La competència digital a l’etapa de 0 a 6 anys és sens dubte un repte que requereix una resposta i aquesta ha de ser completament adaptada a les seves característiques i sobretot atenent les necessitats dels infants i el seu moment evolutiu.

Per aquest motiu obrim la inscripció a una formació específica per:

 • Docents que treballen amb alumnat de les edats de 0 a 6 anys
 • Docents que treballen amb alumnat del primer cicle de primària
 • Docents d’Equips d’Atenció Primerenca
 • Docents dels EOEP

Detalls de la formació:

✅ La formació acredita la competència digital de les àrees 1, 3 i 6 amb un nivell A2

✅ Número d’hores: 27 h

✅ Data d’inscripció: de dia 2 fins a dia 12 de desembre

✅ Data de llistes: 13 de desembre

✅ Data de confirmació: 13 de desembre al 16 de desembre

✅ Data d’inici de la formació: 18 de gener

✅ Data final de la formació: 21 de març

Si voleu saber més detalls al portal del personal trobareu les convocatòries i podreu realitzar la inscripció

Els objectius de la formació són:

 • Contextualitzar la competència digital docent a la primera infància. 

En aquestes edats primerenques, especialment en el primer cicle, s’han d’afavorir les activitats necessàries per a un desenvolupament òptim de l’infant i l’ús de pantalles i mitjans digitals s’ha de retardar i, en tot cas, introduir-se de manera progressiva en el segon cicle. La persona adulta és el model dels infants i, com a tal, ha de fer un ús adient d’aquestes eines digitals i mantenir la presència i atenció plena envers els infants. Cal, a més, que l’escola acompanyi les famílies en la construcció d’uns criteris i pautes per a l’ús dels mitjans digitals en l’entorn familiar, vetli pel desenvolupament integral de cada infant i compensi les mancances de cada context.

 • Adquirir els indicadors d’assoliment de les competències de les àrees 1, 3 i 6 amb el nivell A2 del Marc de referència de la competència digital docent. BOE 16 de maig de 2022.

Continguts 

 • Eines de comunicació organitzativa establertes per l’Administració Educativa.
 • Plataformes de participació i coordinació docent.
 • Interacció amb les famílies amb tecnologies digitals.
 • Protecció de dades personals, privacitat i garantia de drets digitals.
 • Eines per a la comunicació i col·laboració.
 • Pràctica reflexiva, tant individual com conjunta, de l’ús de les tecnologies durant la primera infància.
 • Protecció de la imatge digital. Respecte i etiqueta digital. Sharenting.
 • Ciutadania digital i responsabilitat en les xarxes.
 • Integració d’activitats per iniciar el pensament computacional desendollat.
 • Integració de continguts digitals dins la programació d’aula.

Competències digitals

 

1.1.A2.1 Coneix i aplica, sota supervisió, les polítiques d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa establertes per l’AE o pels titulars del centre. 

1.1.A2.2 Empra, amb l’assessorament d’altres docents i garantint l’accessibilitat, les tecnologies digitals establertes per l’AE o pels titulars del centre en un context real de comunicació en l’àmbit educatiu.

1.2.A2.1 Utilitza, de manera guiada, les diferents plataformes de participació i coordinació docents establertes per l’AE o pels titulars del centre.

1.3.A2.1 Reflexiona, de manera individual o col·lectiva, assessorat per professorat del seu centre o per experts externs, sobre aspectes tècnics o metodològics concrets de la seva pràctica docent digital que hagi considerat rellevants.

1.4.A2.1 Aprofita les oportunitats d’aprenentatge al seu centre i les que obté a través de la xarxa per al seu desenvolupament professional.

1.5.A2.3 Identifica els riscos i amenaces per a la salut física i psicològica de l’alumnat associada a l’ús de les tecnologies digitals i compleix amb les pautes establertes pel centre per a la creació d’un entorn saludable.

3.1.A2.1 Integra de manera selectiva (adequació als objectius, aprenentatges, alumnes, etc.) els recursos digitals disponibles al centre a la programació didàctica amb ajuda d’altres docents, seguint el model pedagògic recollit en el PE.

3.1.A2.2 Aplica les programacions didàctiques en la seva pràctica docent, i resol, amb ajuda, els problemes que puguin sorgir a l’hora d’utilitzar les tecnologies digitals durant el seu desenvolupament.

3.2.A2.4 Aplica, amb ajuda, els protocols relacionats amb la protecció de dades i drets i garanties digitals establerts per l’AE o pels titulars del centre en utilitzar amb el seu alumnat les tecnologies digitals per a la comunicació, la interacció o el monitoratge.

6.2.A2.2 Coneix els avantatges i els problemes associats a l’ús de les plataformes de comunicació, col·laboració i participació i aborda tots dos aspectes, amb ajuda, en activitats de sensibilització del seu alumnat.

6.3.A2.1 Aplica, amb l’ajuda d’altres docents, propostes didàctiques que permeten desenvolupar la competència per crear continguts digitals adequant-los al currículum, al projecte educatiu i al pla digital del centre

6.4.A2.2 Contextualitza, amb ajuda, els seus coneixements tècnics perquè l’alumnat sigui capaç de configurar les opcions de privacitat i protecció de dades personals disponibles en les tecnologies digitals proporcionades per l’AE o pels titulars del centre, així com en els seus propis dispositius i en els serveis que utilitza.