De SELFIE al Pla Digital de Centre: Passes clau

SELFIE és l’eina que ofereix la Comissió Europea perquè els centres puguin realitzar un diagnòstic de la seva «capacitat digital». Aquesta eina està basada en el Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg), de fet, part de l’equip que va desenvolupar aquest marc és qui va treballar posteriorment en el desenvolupament de SELFIE.

 

Photo by Randy Tarampi on Unsplash

SELFIE és una eina gratuïta i personalitzable que ja ajuda a més de 19.000 centres educatius de 86 països a reflexionar sobre com estan utilitzant les tecnologies digitals per a desenvolupar els processos d’ensenyament i aprenentatge. SELFIE, en definitiva, permet als centres obtenir una instantània d’en quin punt es troben, per així poder desplegar un Pla d’Acció destinat a millorar la seva capacitat digital.

Aquest Pla d’Acció és l’element nuclear del Pla Digital de Centre, el document que recull l’estratègia de cada comunitat educativa per a abordar els reptes de la Transformació Digital. I SELFIE és el recurs gratuït a disposició dels centres educatius per reflexionar sobre la seva situació actual i a partir d’aquí dissenyar les actuacions que a curt, mitjà i llarg termini volen posar en marxa per a millorar la seva capacitat digital.

Els resultats de la reflexió col·lectiva que facilita SELFIE, a través d’un informe que recull la visió de tres actors clau de les comunitats educatives (equip directiu, claustre i alumnat), ajuda a aquestes a obrir un espai de diàleg per decidir què és desitjable i possible millorar. Aquest diàleg es concreta en un Pla d’Acció, la implementació de la qual, culmina amb un nou diagnòstic de SELFIE. Confronta les dues instantànies del centre, abans i després d’implementar el Pla d’Acció, podem valorar l’impacte que aquest ha tingut en el desenvolupament de la capacitat digital del centre.

L’informe SELFIE recull la reflexió col·lectiva del centre i la mostra agrupada en vuit grans àrees. La riquesa de la informació que retorna aquest informe requereix per part dels centres educatius adoptar estratègies específiques per a obtenir una imatge global de la pràctica digital del centre i al mateix temps extreure coneixements pràctics que puguin concretar-se en objectius i actuacions específiques.

Cal entendre la Transformació Digital del centre com un procés de millora contínua, que requereix abordar les diferents millores en fases successives, començant per aquelles que puguem intuir com a reeixides, fins i tot abans d’implementar-les. Per això, cada nova versió del Pla Digital de Centre ha de centrar-se en algunes àrees o elements de l’informe SELFIE. Intentar abordar totes les possibles àrees de millora en només única ocasió és garantia de fracassar en moltes d’elles.

Convé centrar-se en aquelles àrees amb valors generalment baixos, o bé centrar-se en aquelles àrees en les quals l’informe reveli grans discrepàncies entre els tres grups que participin en la reflexió mitjançant SELFIE. És a més recomanable comparar els resultats d’àrees relacionades. Les preguntes específiques afegides per cada centre permeten aportar una visió més específica sobre algunes qüestions que són rellevants per a la seva comunitat educativa.

L’informe SELFIE posa de manifest una sèrie de punts crítics en l’ús de les tecnologies digitals per a donar suport a l’aprenentatge. És convenient, d’una banda, explorar amb més profunditat aquelles que s’han triat per a formar part del Pla Digital i garantir que tots els membres de la comissió #COMPDIGEDU comprenen i comparteixen els punts crítics que SELFIE ha posat al descobert  i que s’abordaran a través del Pla Digital.

Una vegada seleccionades les àrees sobre les quals es treballarà cal definir uns objectius que siguin clars, mesurables i assolibles temporalment (si pot ser en el mateix curs escolar), és a dir, realistes. Han d’estar d’acord amb les àrees de millora identificades i amb les prioritats generals definides pel centre.

Cada objectiu ha de donar lloc a una o diverses actuacions, i aquestes han d’estar clarament vinculades als resultats obtinguts a través de SELFIE i a les prioritats marcades pel centre. 

El llistat d’actuacions, amb els seus corresponents terminis d’execució, recursos necessaris (humans i materials), responsables (d’implementar-les, de supervisar la seva implementació i d’avaluar-les), els indicadors o criteris de consecució i les eines i mètodes per a examinar i monitorar el progrés cap als objectius de cadascuna, conformen el Pla d’Acció.

Si el teu centre ja ha passat SELFIE planificar una nova sessió de reflexió amb aquesta eina, una vegada finalitzat el termini d’implementació del vostre Pla d’Acció, us ajudarà a continuar avançant en el vostre procés de transformació digital.

Recordau que l’equip d’assessors de IBSTEAM vos podem ajudar en el desplegament de l’eina SELFIE.