Model autorització ús GSuite per menors 14 anys

En el cas que el vostre alumnat menor de 14 anys no tengui autorització singada per part dels seus pare/mare o tutor/a legal podeu fer-vos una còpia o descarregar el nostre model.