Competència digital

Competència digital

La competència digital fa referència a l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, oci i la comunicació i la combinació dels coneixements, habilitats, valors i actituds que permetran assolir determinats objectius amb eficàcia en contextos i amb eines digitals. 

La competència digital és una de les 8 competències clau que qualsevol jove ha d’haver desenvolupat en finalitzar l’ensenyament obligatori per a poder incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida, segons les indicacions del Parlament Europeu sobre competències clau per a l’aprenentatge permanent (Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, Diari Oficial L 394 de 30.12.2006).

El Marc Comú de la Competència Digital Ciutadana (DigCom 2.1: The Digital Competence Frameworks for Citizens)  estableix 5 dimensions amb 8 nivells d’aptituds, definits a partir dels resultats de l’aprenentatge i d’acord amb el Marc Europeu de Qualificació. Aquest marc servirà de referència per establir el Marc Comú de la Competència Digital dels centres educatius de les Illes Balears. Cada dimensió inclou com a estàndards les competències associades. 

Informació i alfabetització informacional

Informació i alfabetització informacional

Identificar, localitzar, emmagatzemar, recuperar, desar i analitzar la informació digital, avaluant la seva finalitat i rellevància.

Competències

Comunicació i col·laboració

Comunicació i col·laboració

Comunicar en entorns digitals, compartir recursos mitjançant eines en línia, connectar i col·laborar amb altres a través d'eines digitals, interactuar i participar en comunitats de xarxes; consciència intercultural.

Competències

Creació de continguts digitals

Creació de continguts digitals

Crear i editar continguts nous (textos, imatges, vídeos...,), integrar i reelaborar coneixements i continguts previs, realitzar produccions artístiques, continguts multimèdia i programació informàtica, saber aplicar els drets de la propietat intel·lectual i les llicències d'ús.

Competències

Seguretat

Seguretat

Protecció personal, protecció de dades, protecció a la identitat digital, ús de seguretat, ús segur i sostenible.

Competències

Resolució de problemes

Resolució de problemes

Identificar les necessitats i recursos digitals, prendre decisions a l'hora de triar l'eina digital més adient, en funció de la seva finalitat o necessitat, resoldre problemes conceptuals a través dels mitjans digitals, resoldre problemes tècnics, ús creatiu de la tecnologia, actualitzar la competència pròpia i dels altres.

Competències